summon

summon
[΄sʌmən] v կոչել, կանչել. հրա վիրել, գումարել. summon into the room սենյակ հրավիրել/կանչել. summon the police ոստի կա նու թյուն հրավիրել/կանչել. He was summoned to the director Նրան կանչեցին տնօրենի մոտ. քղք. summon parliament խորհրդարանի նիստ գու մարել/հրավիրել. summon a witness իրավ. վկային հրա վիրել/կանչել. summon a jury երդվյալ ատե նակալ ների խորհուրդ հրավիրել. summon up one’s courage սիրտ առնել, ուժերը հավաքել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • summon — summon, summons, call, cite, convoke, convene, muster mean to demand the presence of persons or, by extension, things. Summon implies the exercise of authority or of power; it usually suggests a mandate, an imperative order or bidding, or urgency …   New Dictionary of Synonyms

 • Summon — Sum mon, v. t. [imp. & p. p. {Summoned}; p. pr. & vb. n. {Summoning}.] [OE. somonen, OF. sumundre, semondre, F. semondre, from (assumed) LL. summon[e^]re, for L. summon[=e]re to give a hint; sub under + monere to admonish, to warn. See {Monition} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • summon — sum·mon vt: to command by service of a summons to appear in court Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. summon I …   Law dictionary

 • summon — summon, summons Summon is a verb only, whereas summons is a noun and verb. A summons (plural summonses) is an order to appear before a judge or magistrate, and to summons someone is to issue them with a summons. Summon is the ordinary word… …   Modern English usage

 • summon up — [phrasal verb] summon up (something) : to bring (a memory, feeling, image, etc.) into the mind Visiting his old house summoned up memories of his childhood. see also ↑summon 3 (above) • • • Main Entry: ↑ …   Useful english dictionary

 • summon — c.1200, from Anglo Fr., O.Fr. sumundre summon, from V.L. *summundre to call, cite, from L. summonere hint to, from sub under + monere warn, advise (see MONITOR (Cf. monitor) (n.)). Summons authoritative call to be at a certain place for a certa …   Etymology dictionary

 • summon — ► VERB 1) authoritatively call on (someone) to be present, especially to appear in a law court. 2) urgently demand (help). 3) call people to attend (a meeting). 4) cause (a quality or reaction) to emerge from within oneself: she managed to summon …   English terms dictionary

 • summon — [sum′ən] vt. [ME somonen < OFr somondre < VL * submonere, for L summonere, to remind privily < sub , under, secretly + monere, to advise, warn: see MONITOR] 1. to call together; order to meet or convene 2. to order to come or appear;… …   English World dictionary

 • summon up — index evoke, recall (remember), recollect, remember Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • summon — UK US /ˈsʌmən/ verb [T] ► MEETINGS to officially tell someone to be in a particular place, or be present for a particular purpose: be summoned to sth »Intelligence officials were summoned to Capitol Hill today to talk about global security… …   Financial and business terms

 • summon — [v] call to a place arouse, ask, assemble, beckon, beep, bid, call, call back, call for, call forth, call in, call into action, call together, call upon, charge, cite, command, conjure, convene, convoke, direct, draft, draw on, enjoin, gather,… …   New thesaurus

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”